Vad är OEE?


OEE (Overall Equipment Effectiveness) är det internationellt ledande mätetalet för maskineffektivitet. Den svenska benämningen är TAK men det är samma mätetal och man räknar på samma sätt. På svenska används ibland också UTE (Utrustningens Totala Effektivitet).

Kortfattat kan man säga att OEE berättar hor stor del av den planerade maskintiden som är värdeskapande. Resterande delen av tiden är effektivitetsförluster i produktionsprocessen.

Ett OEE-tal kan aldrig vara över 100%. Ett OEE-tal på 100% betyder att processen har producerat all planerad produktionstid i optimal hastighet och att allt man producerat är av prima kvalitet.

OEE är best practice

Att mäta och följa upp OEE ses som Best Practice inom produktion och tillverkning. OEE och störningsuppföljning är ett verktyg för att skapa en gemensam bild av orsaker till störningar och förluster. OEE och störningsuppföljning skapar möjlighet att jobba med att reducera störningar och på så sätt öka effektiviteten i produktionsprocesser.

OEE är bästa kända mätetal

OEE är bästa kända mätetal för att identifiera störningar, jämföra relativ effektivitetsförbättring och öka effektiviteten i produktionsprocesser.

Sammanfattning av OEE

Om man kort ska sammanfatta OEE så är det ett metodiskt sätt att beskriva var förluster uppstår.

När man gått igenom de olika tidkategorierna så här är det tydligt att det man strävar efter när man vill öka OEE-talet är att öka den värdeskapande tiden. Man vill öka den andelen av sin tid och kostnad som skapar värde för kunden.

För att jobba med åtgärder och öka OEE kommer man troligen vilja jobba med en mer detaljerad störningsmodell för att kunna adressera olika förluster till olika roller

Vill man se sin produktionseffektivitet ur ett mer ekonomiskt investeringsperspektiv så är TEEP är mätetal som istället för att förhålla sig till ”Tillgänglig bemannad tid” förhåller sig till ”Total tid 24/7” som är all den tid som man faktiskt har maskininvesteringen tillgänglig. TEEP är vanligt att man ser på i multisite-bolag.  

Sammanfattning av OEE